hits counter

Privacybeleid

Bij Terpstra Legal gebruiken we persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

1. Contactgegevens

Terpstra Legal

postadres: Acacialaan 12, 3951XR te Maarn.
Bezoekadres: Ambachtsweg 4-C, 3953 BZ te Maarsbergen.
E-mail: info@terpstralegal.com

2. Toepassing

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen van wie Terpstra Legal persoonsgegevens verwerkt, behalve personen die werkzaam zijn bij Terpstra Legal.

Dit Privacy Statement geldt voor:
– cliënten van Terpstra Legal
– potentiële cliënten met wie Terpstra Legal contact heeft gelegd of wil leggen
– bezoekers van de website van Terpstra Legal
– ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Terpstra Legal
– alle andere personen die contact opnemen met Terpstra Legal of van wie Terpstra Legal persoonsgegevens verwerkt.

Voor maten, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt niet dit Privacy Statement.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt gegeven, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij krijgen uit andere bronnen, zoals Sociale Media.

Persoonsgegevens door u verstrekt zijn bijvoorbeeld:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak door een medewerker van Terpstra Legal
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
– IP-adres
– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
– of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen u daarvan klikt
Klik hier voor ons cookie statement.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media zoals LinkedIn.
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Onze website bevat links naar externe websites en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van sociale media. Terpstra Legal is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en sociale media.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische en onderwijskundige diensten door onze medewerkers.

Indien u een zaak in behandeling geeft aan een medewerker van Terpstra Legal, worden daarbij altijd uw contactgegevens gevraagd. Ook stellen wij uw identiteit vast door middel van een (kopie van) uw legitimatiebewijs. Wij adviseren u hiervoor altijd gebruik te maken van de KopieID-app van Rijksoverheid. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak. Welke dit zijn is afhankelijk van het soort zaak. De gegevens worden ook gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

• Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons systeem en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

Wij analyseren:
Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Terpstra Legal en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Terpstra Legal en u.
Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Terpstra Legal verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Klik hier voor ons cookie statement.

• Het verbeteren en beveiligen van onze website www.terpstralegal.com.

• Het maken van gebruikersstatistieken.
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

• Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.
Als u ons kantoor bezoekt, vragen wij bij binnenkomst naar uw naam. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor.

5. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
Toestemming
• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst
• Wettelijke verplichting
• In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag alleen persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Terpstra Legal zich op baseert zijn:
Toestemming
– Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of onderwijskundige diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en evenementen.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
– Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij de gang naar een van de commissies in het onderwijs, het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst.

– Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, moeten wij daaraan voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
Persoonsgegevens kunnen ook wel derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

7. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Soms moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld in sommige gevallen bij de behandeling van uw dossier door een medewerker van Terpstra Legal. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan partijen buiten de EER als een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.
Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of onderwijskundige diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

8. Nog vragen over uw persoonsgegevens?

Iedereen kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via info@terpstralegal.com.

9. Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@terpstralegal.com. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .

10. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

versie: 1.0 – 25 mei 2018