hits counter

Modelbrief onderwijs thuis ten tijde van Corona.

Deze brief is voor ouders die het onderwijs zelf willen vormgeven nu de scholen geen onderwijs of incidenteel onderwijs bieden. Deze brief kunt u gebruiken om naar de directie van de school te sturen als u van mening bent dat uw kind schade ondervindt van het huidige aanbod (bijvoorbeeld psychische schade of een afgeremde ontwikkeling) en u zelf het onderwijs aan uw kind vorm wilt geven. Bijvoorbeeld als u zelf ook een lesbevoegdheid heeft en uw kind les gaat geven, u een leerkracht of docent in wilt huren samen met enkele andere ouders, of een andere oplossing heeft gevonden die de ontwikkeling van uw kind bevordert.

Omdat er nog geen precedenten zijn, is niet op voorhand te zeggen hoe er vanuit leerplicht met deze situatie wordt omgegaan. De berichten hierover zijn wisselend. Het ministerie heeft bijvoorbeeld in het servicedocument aangegeven dat niet direct tot handhaving zal worden overgegaan als u uw kind thuishoudt bijvoorbeeld uit angst voor het coronavirus (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19), maar dat uw kind wel verplicht zou zijn om het zogenaamde “onderwijs op afstand” te volgen.

Het ministerie stelt voorts dat in de huidige omstandigheden het “onderwijs op afstand” ook onder het verplichte onderwijs van de leerplichtwet valt. Dit betreft echter een interpretatie van het ministerie en het is maar zeer de vraag of dit klopt. In de meeste gevallen voldoet het aanbod – want van onderwijs kan eigenlijk niet worden gesproken – namelijk niet aan de eisen die de WVO en WPO hieraan stellen. Ondanks dat er in veel gevallen geen sprake is van onderwijs, hebben wij in de modelbrief tevens een beroep op artikel 11 onder g Leerplichtwet opgenomen. U doet daarmee een beroep op de vrijstelling van het geregeld schoolbezoek. Indien het om een periode van meer dan 10 dagen gaat moet de leerplichtambtenaar hier uiteindelijk over beslissen (artikel 14 Lpw).

Modelbrief Corona – Onderwijsrecht