hits counter

Algemene voorwaarden

artikel 1.                Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Terpstra Legal, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Van de voorwaarden kan door partijen alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Als Opdrachtgever de voorwaarden zonder commentaar aanvaardt en de offerte of opdrachtbevestiging waarop naar de algemene voorwaarden is verwezen behoudt, geldt dit als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Gebruiker.
 2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: per brief of e-mail.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op:
 4. overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden ingeschakeld.
 5. de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 6. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft hetgeen verder in deze algemene voorwaarden bepaald is volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zoveel mogelijk passen bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 8. Als het onduidelijk is hoe één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten worden uitgelegd, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘ naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Als er iets gebeurt tussen partijen dat niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Als Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 11. Gebruiker mag de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Gebruiker en per brief of e-mail. Indien de Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

artikel 2                 Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een door gebruiker verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Als de Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, mag Gebruiker het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 • Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Wanneer een aanbieding of offerte van Gebruiker is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie, staat de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker gegeven informatie waarop Gebruiker haar aanbieding of offerte baseert.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

artikel 3  Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Gebruiker aan de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd en, indien van toepassing, een verlangd voorschot is betaald. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever Gebruiker eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Gebruiker bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, en neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Tenzij er andersluidende afspraken worden gemaakt, of het

(spoedeisend) belang van uw zaak dit eist, probeert gebruiker zoveel mogelijk de te verzenden correspondentie in concept aan opdrachtgever toe te zenden met het verzoek ons mee te delen of de inhoud juist is en of u akkoord gaat met de verzending daarvan. Van alle door ons verzonden correspondentie zullen wij u een afschrift per mail/per post toezenden.

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Overeenkomsten bevatten slechts een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
 2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Gebruiker baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van de wederpartij. De Opdrachtgever moet Gebruiker onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De Opdrachtgever is eveneens verplicht alle informatie en gegevens, welke Gebruiker overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, op tijd en op de door Gebruiker gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen reden om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. De door de opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde vergoeding bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van Gebruiker, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 6 minuten gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze eenheid worden naar boven afgerond.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Alle door Gebruiker gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel 5          Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden vallen daar ook onder. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan in de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Als Gebruiker op het moment van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, mag Gebruiker het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen alsof er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een bankoverschrijving, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker mag periodiek factureren.
 2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft en de factuur niet op tijd betaalt, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. Indien het een handelstransactie betreft, bedraagt de rente 4% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever mag nooit overgaan tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7          Gebreken en klachten

 1. Alle klachten over verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, danwel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Gebruiker geeft uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke en gemotiveerde reactie op de klacht.
 3. Als Opdrachtgever een klacht indient, is hij nog steeds verplicht te betalen.
 4. Als de klacht terecht is, heeft Gebruiker de keuze tussen:
 5. aanpassing van het in rekening gebrachte tarief
 6. het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden
 7. het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door de Opdrachtgever reeds betaald tarief.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

 

artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Mocht Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Hetzelfde geldt voor door Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk:
 3. in geval van overmacht.
 4. voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Gebruiker voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.
 8. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker en/of zijn ondergeschikte(n).

 

artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Gebruiker en de Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart de Opdrachtgever Gebruiker uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever verplicht Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever geen adequate maatregelen nemen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, bevoegd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen in zijn geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Onder derden als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Wederpartij betrokken zijn.

 

artikel 10               Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij mag geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever naar buiten worden gebracht.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten voortkomend uit de geest, welke Gebruiker gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, waaronder onder andere: werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct of indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat deze producten bedoeld zijn voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande ook van toepassing.
 3. Indien Gebruiker algemene voorwaarden voor de Opdrachtgever vervaardigt, behoudt Gebruiker zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. De Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het de Opdrachtgever vrij staat desbetreffende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat de Wederpartij echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden te wijzigen, aan derden door te verkoper, en/of voor enig ander commercieel doeleind te gebruiken.

 

artikel 11               Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als een verbintenis geheel of voor een deel in het buitenland wordt uitgevoerd of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Daarnaast kan Gebruiker ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter en/of een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen pas naar de rechter gaan als zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.