hits counter

Veilig Thuis melding doen als pressiemiddel levert berisping SKJ professionals op

Op 7 mei 2021 heeft het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd uitspraak gedaan in een tuchtklacht, welke werd aangespannen door mr. Fleur Terpstra namens ouders van een hoogbegaafde jongere.

Casus

Gedurende de betrokkenheid van de het gebiedsteam van de woongemeente is de jongere vastgelopen in het onderwijs.

Het gebiedsteam van de gemeente van de jongere was van mening dat de ingeschakelde zorg onvoldoende resultaten gaf. Daarop werd voorgesteld de jongere opnieuw te onderzoeken. Dit terwijl het gebiedsteam recent onderzoek had laten uitvoeren en de resultaten hiervan bij hen bekend waren. Ouders weigerden mee te werken aan het opnieuw diagnosticeren van hun kind, en vroegen om een second opinion op basis van het dossier. Dit werd uitgelegd als “zorg weigeren”.

Gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid leidt tot onterechte Veilig Thuis melding

Deze casus laat zien hoe een visieverschil op passende zorg en passend onderwijs, en een gebrek aan kennis over (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid, kan uitmonden in een (onterechte) Veilig Thuis-melding, stopzetten van zorg en onjuiste dossiervorming.

Het is schokkend om telkens weer te constateren dat meningen van zorgmedewerkers verworden tot feiten in rapportages. Zo zou er deze casus volgens het gebiedsteam sprake zijn van meerdere “diagnoses”. In werkelijkheid is de jongere enkel uitzonderlijk hoogbegaafd. Doordat de jongere gedurende lange tijd geen passend onderwijs en geen passende zorg heeft ontvangen is dit uitgemond in een schoolgerelateerde ptss en depressie.

Procedure

Vanwege een grote achterstand bij het College van Toezicht van het SKJ hebben ouders een jaar moeten wachten op een uitspraak. Ook was het niet mogelijk om de klacht toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dit zou niet mogelijk zijn geweest vanwege de corona-maatregelen.

Uitspraak bevat onjuistheden, belang van de uitspraak is groot

Ouders hebben mij laten weten dat zij het ontzettend ingewikkeld vinden dat er een uitspraak ligt, die iedereen kan raadplegen, en waar onjuistheden in staan die zij kunnen weerleggen. Desondanks vinden ouders het belangrijk dat er ruchtbaarheid wordt gegeven aan hoe je als ouder vast kunt lopen, omdat vele ouders in het zelfde schuitje zitten.
De klachtenprocedure bij SKJ is dusdanig kostbaar en zwaar geweest dat ouders zich zorgen maken over de rechtspositie van ouders die dit niet op kunnen brengen. Desondanks hopen ouders dat ouders die dit op kunnen brengen, zich zullen blijven inspannen om het onrecht aan te kaarten en de trend zichtbaar te maken.

De klacht

De klacht ziet op het doen van een onterechte Veilig Thuis melding door de jeugdprofessionals en het misbruik van hun machtspositie. Op beide punten oordeelt het College van Toezicht dat de klacht gegrond is.

Veilig Thuis melding

Na ontstaan van een visieverschil over de in te zetten hulpverlening voor de jongere, heeft de gebiedsteammedewerker – na intern overleg met de betrokken orthopedagoog – een Veilig Thuis melding gedaan. Deze melding is echter – in strijd met de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – niet met de ouders besproken. Tevens is de melding op de onjuiste gronden gedaan. Immers was er helemaal geen sprake van een vermoeden van kindermishandeling hetgeen ook door Veilig Thuis zelf is bevestigd.

Het College van Toezicht zegt hierover:

“Het doen van een Veilig Thuis melding wordt als een verstrekkende stap in een hulpverleningstraject gezien, waar niet lichtvaardig over gedacht mag worden. Een Veilig Thuis melding kan immers vergaande gevolgen hebben voor de betrokkene(n). Het wordt de jeugdprofessional dan ook kwalijk genomen dat de ouders geen gelegenheid geboden is tot het voeren van een gesprek over het voornemen, en dat niet is gebleken dat de jeugdprofessional de gebiedsteam medewerker op deze stap van de meldcode heeft gewezen.”

Uitgangspunt van de wet is onder andere om in openheid de zorgen en te ondernemen stappen te kunnen bespreken met de ouders en/of jeugdige.

Misbruik machtspositie

Niet alleen oordeelde het SKJ dat de medewerkers ten onrechte een Veilig Thuismelding hebben gedaan. Tevens is geoordeeld dat het handelen in deze situatie ook misbruik van de machtspositie oplevert. Beide medewerkers krijgen daarom een berisping opgelegd door het College van Toezicht SKJ.

Lees hier de beslissing:

Meer informatie:

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ (herziene versie 2020), onder ‘6.3 Stap 3 Praat met ouder(s) en jeugdigen’, p.71-72

Door: Mw. mr. F.M. Terpstra