hits counter

Aanmelding en toelating tot de basisschool en middelbare school: zo zit het echt!

“Wij hebben ons kind aangemeld voor een basisschool die goed bij hem past. Op de vorige school ging het namelijk helemaal niet. Ons kind is hoogbegaafd en de school waar hij heen ging wilde voor hem geen aanpassingen doen. De inschrijving op de nieuwe school was al bijna rond toen we ineens via de oude school het bericht kregen dat deze school ons kind niet wilde inschrijven. Mag dit zomaar?

Nee, dat mag niet!

Zomaar weigeren in te schrijven mag niet. Hoe het dan wel zit, leggen we graag uit in dit artikel.

Je moet je kind schriftelijk aanmelden bij een school. Bij voorkeur tien weken voordat je kind op school moet starten.

School moet binnen zes weken een beslissing nemen

Vervolgens moet het schoolbestuur binnen zes weken na de aanmelding een beslissing nemen over de toelating. Als het schoolbestuur meer tijd nodig heeft mag zij vier weken extra de tijd nemen. Ouders moeten hier dan wel over geïnformeerd worden.

Zorgplicht bij extra ondersteuningsbehoefte

Als je kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft moet het schoolbestuur hier onderzoek naar doen. Daarvoor mag de school vragen naar:

  • Informatie van ouders over eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het onderwijs;
  • Het onderwijskundige rapport (van de vorige school)
  • Aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de vorige school, zodat kan worden vastgesteld welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte er is.

Ouders moeten voldoende informatie verstrekken

Het is belangrijk dat u voldoende informatie verstrekt zodat de school de ondersteuningsbehoefte goed kan vaststellen. Doet u dit niet dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.

School moet ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken

Zodra bekend is waar de ondersteuningsbehoefte van een kind uit bestaat, moet de school onderzoeken of zij de doeltreffende aanpassingen en benodigde ondersteuning kan bieden. Dit is zij verplicht op grond van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke mogelijkheden er op school zijn, ook het samenwerkingsverband kan worden betrokken om extra ondersteuning te kunnen realiseren. Zij beschikken over budget voor het inkopen van extra ondersteuning en/of (les)materiaal.

Uitzondering: de aanpassingen zijn onevenredig belastend

Het bevoegd gezag hoeft geen doeltreffende aanpassingen te verrichten als dit voor de school onevenredig belastend is. Bijvoorbeeld als de aanpassingen onevenredig duur zijn. Denk hierbij aan het langdurig inzetten van een privéleerkracht voor een individuele leerling.

Hoofdregel is: toelaten tenzij…

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is er ook een zorgplicht ingevoerd. Deze houdt in dat de school waar je je kind aanmeld ervoor moet zorgen dat een leerling een passende onderwijsplek krijgt. Met andere woorden: de school moet de leerling toelaten tenzij:

  • De school van aanmelding na onderzoek tot de conclusie komt dat zij de nodige ondersteuning niet kan bieden. De zorgplicht houdt dan in dat op zoek moet worden gegaan naar een andere school die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden
  • Als de school van aanmelding geen plek heeft. Van die school wordt wel verwacht dat het toelatingsbeleid consistent en transparant is. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. Als de school een wachtlijst hanteert gaat de zorgplicht pas gelden op het moment dat de leerling aan de beurt is. Bij loting gaat de zorgplicht pas gelden als de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ingeloot wordt.
  • Als u weigert de grondslag van de school te onderschrijven. De leerling wordt dan geweigerd om andere redenen dan zijn ondersteuningsbehoefte.
  • Als de leerling niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor toelating van de school voor voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld als de school een specifiek profiel heeft waarvoor specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn, zoals tweetalig onderwijs.
  • Als een leerling wordt aangemeld bij een (v)so-instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij kennen een eigen toelatingsprocedure.

Als uw kind niet wordt toegelaten…

Als uw kind niet wordt toegelaten kunt in bezwaar bij het schoolbestuur. Ook is het mogelijk om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs of het College voor de Rechten van de Mens. Terpstra Legal kan u hierin adviseren en bijstaan. Neem voor meer informatie contact met ons op.