hits counter

Nog niet geslaagd? – het derde tijdvak

De schoolexamens zijn inmiddels achter de rug evenals de herkansingen. Wij hopen natuurlijk dat je geslaagd bent! Maar…. mocht dit niet het geval zijn, dan kun je gebruikmaken van het derde tijdvak en nogmaals proberen om dat ene vak waarop je gezakt bent te halen. Een mogelijkheid waar veel scholen je niet over informeren.

Hoe zit dat dan?

De centrale examens van het eerste tijdvak worden afgenomen door de scholen en de vavo-instellingen, in de tweede helft van mei. Iedere kandidaat legt hier alle bij zijn vakken behorende centrale examens af.

In de tweede helft van juni is het tweede tijdvak gepland. Dit duurt slechts enkele dagen. Vanaf 2016 start dit direct op maandag. Het wordt in de regel door de scholen en de vavo-instellingen zelf afgenomen. De Minister wijst een aantal vakken aan waarvoor het tweede tijdvak door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt afgenomen  Het tweede tijdvak is bedoeld voor kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren (zie Eindexamenbesluit artikel 45). Tevens biedt dit tijdvak gelegenheid tot het afleggen van de herkansing van het centraal examen voor een vak (zie Eindexamenbesluit artikel 51).

Het tweede tijdvak omvat enkele dagen en daardoor is het mogelijk meer dan twee examens af te leggen. Het aantal is afhankelijk van het rooster en voor een kandidaat geldt het maximum van twee per dag.

In augustus worden de centrale examens van het derde tijdvak afgenomen. Het CvTE is verantwoordelijk voor de oproep, de afname en de correctie van de centrale examens in het derde tijdvak. Plaatsen en tijdstippen voor het derde tijdvak worden na aanmelding bekendgemaakt aan degenen die zijn aangemeld bij afdeling Examendiensten van DUO. Het derde tijdvak is bedoeld voor kandidaten die het examen nog niet hebben kunnen voltooien (zie Eindexamenbesluit artikel 45) en voor kandidaten die nog recht hebben op een herkansing. (Eindexamenbesluit artikel 51)

Wat zegt de wet hierover?

Artikel 45. Verhindering centraal examen

  • 1Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien.
  • 2Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor toetsen en examens zijn eindexamen te voltooien.
  • 3De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij het College voor toetsen en examens. In dat geval deelt de directeur aan het College voor toetsen en examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55, eerste, tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat.
  • 4Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor toetsen en examens het resultaat mede aan de directeur.
  • 5Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 37, zevende lid, zelf de afnametijdstippen bepaalt, kan de directeur een kandidaat de gelegenheid geven om binnen de afnameperiode die het College voor toetsen en examens daarvoor heeft ingesteld, alsnog de toetsen te voltooien waarvoor hij eerder was verhinderd.
  • 6Onder een toets als bedoeld in dit artikel wordt ook de rekentoets begrepen.

Hulp nodig?

Wil je hulp bij het aanmelden voor het derde tijdvak? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

 

.

Bron: wetten.overheid.nl, examenblad centrale-examens/2018