hits counter

Interview met Henk Blok, van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs 

Sommige kinderen gaan niet naar school maar krijgen thuisonderwijs. Dit kan een expliciete keuze zijn van ouders, maar soms wordt er ook noodgedwongen overgestapt op thuisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat er geen passende school gevonden wordt voor een kind. Terpstra Legal sprak met Henk Blok, secretaris van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs over hun ontwikkelde keurmerk. 

Wat is het Keurmerk Thuisonderwijs? Welke voordelen heeft het om een keurmerk aan te vragen?

Henk Blok

Het keurmerk borgt dat jeugdigen deugdelijk thuisonderwijs krijgen. Deugdelijk thuisonderwijs is van belang voor de jeugdige zelf die zijn of haar talenten wil ontwikkelen. Deugdelijk thuisonderwijs is óók belangrijk voor de samenleving, die belang heeft bij jeugdigen die een maatschappelijke bijdrage willen en kunnen leveren. Ouders kunnen het certificaat benutten als steun in de rug wanneer ze kritisch benaderd worden door derden (familie, kennissen) of door instanties.

Moet ik al een vrijstelling hebben om het keurmerk aan te kunnen vragen?

Vrijstellingen en keurmerk staan helemaal los van elkaar. Ook zonder een vrijstelling onder de Leerplichtwet kunnen ouders voor een certificaat bij ons terecht.

Hoe beoordelen jullie of iemand recht heeft op een keurmerk? 

Op aanvraag is bij het secretariaat van de stichting informatie verkrijgbaar over de aanvraagprocedure en de toetsingscriteria. De eerste stap is dat ouders een thuisonderwijswerkplan schrijven en voorleggen aan de stichting. Wanneer het plan voldoende uitzicht biedt op het verwerven van het Keurmerk Thuisonderwijs, volgt een huisbezoek. Het huisbezoek is bedoeld om na te gaan of de papieren werkelijkheid zoals beschreven in het thuisonderwijswerkplan in voldoende mate overeenkomt met de thuisonderwijspraktijk. Daartoe voeren we een gesprek met de ouders aan de hand van het thuisonderwijswerkplan. In het gesprek kunnen we om een toelichting of verduidelijking vragen. Ook kunnen we vragen om inzage in bijvoorbeeld leermaterialen of in oefenbladen of werkstukken. Graag maken we tijdens het huisbezoek tevens kennis met het kind, maar we nemen géén toetsen af.

Hoe lang is het keurmerk geldig?

De geldigheidsduur bedraagt maximaal drie jaar. Maar soms hebben afgegeven certificaten een kortere looptijd. Bijvoorbeeld wanneer ouders zelf voor een kortere periode kiezen, omdat ze het moeilijk vinden om in hun thuisonderwijswerkplan drie jaar vooruit te blikken. Wat ook kan is dat wij zelf een duurbeperking aanbrengen. Dat gebeurt soms als er na huisbezoek nog vragen over blijven omtrent de deugdelijkheid van het thuisonderwijs.

 

Wordt het keurmerk geaccepteerd door instanties zoals Leerplicht of de Raad voor de Kinderbescherming?

Afdelingen Leerplicht houden toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet. Omdat thuisonderwijs in de wet geen optie is, hebben leerplichtambtenaren veelal weinig belangstelling voor ons certificaat. Dat kan anders liggen bij de strafrechter die een oordeel moet vellen over schoolverzuim. Deze kan situaties waarin sprake is van gecertificeerd thuisonderwijs aanmerken als een verzachtende omstandigheid bij de strafoplegging. Maar zekerheid hierover is er niet. Acceptatie door de Raad voor de Kinderbescherming is een ander verhaal. De kinderrechter gaat na of er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Wanneer ouders kunnen aanvoeren dat daarvan geen sprake is omdat ze gecertificeerd thuisonderwijs bieden, dan zal de kinderrechter daar zeker rekening mee houden.

Verwachten jullie dat het regeerakkoord nog iets zal veranderen voor het thuisonderwijs?

In het Regeerakkoord 2017 is het voornemen opgenomen thuisonderwijs te legaliseren. Ouders kunnen straks kiezen tussen schoolonderwijs en thuisonderwijs. Voor thuisonderwijs hoeven ze geen bijzondere overwegingen aan te voeren. Ze kunnen dus in vrijheid kiezen, óók als er eerder sprake is geweest van schoolonderwijs. Wel moeten ouders rekening houden met toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Als deze de deugdelijkheid van het thuisonderwijs onvoldoende acht, dan worden ouders verplicht hun kind op een school in te schrijven.

De Stichting Keurmerk Thuisonderwijs wil de kwaliteit van thuisonderwijs bevorderen. Daartoe geeft de stichting het Keurmerk Thuisonderwijs uit. Het keurmerk wordt uitgereikt aan ouders of verzorgers die hun kind thuisonderwijs bieden en die voldoen aan de eisen die aan het keurmerk verbonden zijn. Meer informatie: https://www.stichtingkeurmerkthuisonderwijs.nl/