hits counter

Een verzoekschrift indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs

Wet Passend Onderwijs: extra rechtsgang

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs in werking getreden. Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de verwijdering van alle leerlingen
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Verzoekschrift indienen

De procedure begint door het indienen van een verzoekschrift. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Het verzoekschrift moet binnen 6 weken worden ingediend. U kunt dit zelf doen of kan hiervoor professionele hulp van een expert in het onderwijsrecht inschakelen.

U kunt een verzoekschrift indienen door:

  1. een eigen brief
  2. er e-mail met het model-verzoekschrift van de GPO

Let op: bij toelatings- en verwijderingsgeschillen kunt u ook bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur. 

Na ontvangst van het verzoekschrift wordt de school in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven tijdens een hoorzitting. De Geschillencommissie brengt daarna een schriftelijk advies uit.

Kosten

De gang naar de GPO is kosteloos. Wel betaalt u zelf voor uw kosten van rechtsbijstand.

Meer weten?