hits counter

Aanpak thuiszitters-probleem: speerpunt van de overheid, onze zorg

Onlangs hebben de ministeries van OCW, Justitie en Volksgezondheid en Welzijn, de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en acht samenwerkingsverbanden concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters terug te dringen. De gedachte is, dat wat in de grote steden kan, ook in de rest van Nederland mogelijk moet zijn.

Praktisch gezien houden de afspraken in dat: 

  • het leerlingvervoer sneller geregeld moet worden;
  • de hulpverlening sneller op gang komt;
  • er preventieve maatregelen genomen zullen worden om uitval te voorkomen;

De samenwerking van de verschillende instanties streeft er naar, dat er in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijsaanbod. Het streven is om het aantal thuiszitters jaarlijks met 25% te verminderen en het aantal kinderen dat is vrijgesteld onder artikel 5 onder a van de leerplichtwet met 10% per jaar verminderen. Dit betreft kinderen die om lichamelijk en/of geestelijke problemen niet op school zitten. Met de inzet van snelle en de juiste hulp wil men thuiszitten voorkomen.

Wat doet Terpstra Legal voor thuiszitters of instellingen die zich met dit probleem bezig houden?

Terpstra Legal is gespecialiseerd in onderwijsrecht in combinatie met onderwijskundig advies. Dit is een unieke samenwerking, die niet elders in Nederland wordt geboden. Door nauwe samenwerking tussen deze twee disciplines is Terpstra Legal in staat wet- en regelgeving in een praktisch kader te plaatsen. Heeft u vragen met betrekking tot vrijstelling van onderwijs, neem dan contact met ons op via de website of via info@terpstralegal.com

Door: Ingeborg de Groot