hits counter

Handelingsverlegenheid en verwijdering van leerlingen

Over handelingsverlegenheid en het verwijderen van leerlingen op grond daarvan bestaat veel onduidelijkheid. Wanneer mag een school overgaan tot het verwijderen van een leerling? En wat kunnen ouders doen tegen zo’n beslissing? Die vragen worden in dit blogartikel beantwoord.

Wat is handelingsverlegenheid?

Een school kan een leerling verwijderen als er sprake is van handelingsverlegenheid. We spreken van handelingsverlegenheid als de school niet in staat is om de leerling de juiste ondersteuning te bieden.

Is de ondersteuningsbehoefte helder?

Als een leerling wordt verwijderd omdat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan moet de school in elk geval onderzocht hebben wat de ondersteuningsbehoefte is van een leerling en hebben nagegaan of de school zelf aan die behoefte kan voldoen.

Wat staat er in het schoolondersteuningsprofiel?

Welke ondersteuningsmogelijkheden een school heeft staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, dan moet zij op basis van de zorgplicht een passende andere onderwijsplek voor de leerling vinden.

Wat zijn de regels voor verwijdering?

Voor verwijdering gelden de volgende regels:

  • de beslissing tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur;
  • de beslissing over de verwijdering wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders, met de redenen erbij vermeld;
  • in deze schriftelijke mededeling wordt ook vermeld hoe tegen de beslissing bezwaar kan worden gemaakt;
  • een leerling kan voorafgaand aan een verwijdering voor ten hoogste één week geschorst worden;
  • voordat wordt besloten tot verwijdering heeft de school er voor gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

Als een openbare school overgaat tot verwijdering dan is ook de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In het bijzonder zijn de artikelen 1:3, 3:45, 3:47, 4:8, 6:7, 7:2, 7:4 en 7:12 Awb van belang.

Wat kunnen ouders doen die het niet eens zijn met de beslissing?

Ouders die het niet eens zijn met de verwijderingsbeslissing, moeten binnen zes weken nadat zij de schriftelijke verwijderingsbeslissing of het voornemen tot verwijdering hebben ontvangen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de school. Op dit bezwaar moet binnen vier weken een beslissing van de school volgen. Ook kan de zaak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Het bezwaar wordt dan aangehouden.

Hulp nodig?

Heeft u te maken met verwijdering en heeft u deskundige juridische ondersteuning nodig bij het maken van bezwaar tegen deze beslissing? Of heeft u andere vragen die te maken hebben met toelating en verwijdering? Neemt u dan gerust contact met ons op.