hits counter

Wetsvoorstel met betrekking tot ontwikkelingsperspectief in behandeling bij Tweede Kamer

Wanneer een ontwikkelingsperspespectief?

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal basisonderwijs en voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen.  Reguliere basisscholen en middelbare scholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen als de ondersteuning die zij bieden valt onder het basisondersteuningsaanbod. Hieronder valt bijvoorbeeld de begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Motie Ypma: ouders worden meer betrokken

Door de motie Ypma, welke op 16 april 2016 is aangenomen, ligt er inmiddels een wetsvoorstel met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Door deze wijziging worden ouders straks meer betrokken en krijgen zij meer invloed.

Kort samengevat omvat de wetswijziging de volgende twee zaken:

  1. Ouders moeten het eens zijn met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel heeft betrekking op de individuele ondersteuning en de begeleiding van de leerling. Andere delen van het ontwikkelingsperspectief kunnen in overleg opgenomen worden.
  2. Ook binnen het ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs dient het ontwikkelingsperspectief een handelingsdeel  te bevatten. Deze verplichting bestaat nog niet.

Sterkere positie van ouders

Positieve geluiden over dit voorstel komen met name van ouders. Zij krijgen met de wijziging een sterkere positie en  met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in het (voortgezet) speciaal onderwijs worden de mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van het kind vergroot.

Samenwerkingsverbanden zien enkele problemen. Zo is het is het handelingsdeel niet eenvoudig los te zien van het ontwikkelingsperspectief,  kan de inspraak van ouders tot oponthoud leiden of zelfs een patstelling en het zal een hoop administratie rompslomp met zich meebrengen. De Raad van State geeft aan dat het voor de begeleiding niet uitmaakt of er overeenstemming is. De school moet, vanwege haar zorgplicht, uitvoering geven aan het handelingsdeel ongeacht of er overeenstemming bereikt is. Scholen zullen in overleg moeten blijven gaan met ouders wanneer er geen overeenstemming bereikt is. Ondertussen moet de leerling wel de nodige begeleiding krijgen.

Op dit moment bestaat er in het (voortgezet) speciaal onderwijs nog niet de verplichting tot het ontwikkelingsperspectief.  De Memorie van Toelichting spreekt over: ‘een verplichte aanvulling op het ontwikkelingsperspectief met een beschrijving van de begeleiding die de leerling ontvangt’. ‘Voor het (v)so is daarbij uitgegaan van de gedachte dat voor alle leerlingen een breed basisaanbod aan ondersteuning beschikbaar is. Dit tweede onderdeel maakt meestal deel uit van het groepsplan. Een handelingsdeel is alleen nodig als de ondersteuning en begeleiding geen deel uitmaken van het basisaanbod en speciaal voor deze ene leerling bestemd is.’

Ingeborg de Groot van Terpstra Legal denkt dat de wetswijziging inderdaad een positieve ontwikkeling zal zijn voor de positie van ouders en leerlingen. “Wellicht zullen er bij de invoering van de nieuwe regeling nog enkele kleine praktische problemen ontstaan, maar deze zullen hoogstwaarschijnlijk spoedig worden opgelost”.