hits counter

Wat de wet zegt over eindexamen doen met dyslexie

Zodra de eerste tentamens weer in zicht zijn, komen er vragen bij ons binnen over de rechten die leerlingen met dyslexie wel of niet hebben bij het maken van de (school)examens. In dit blogartikel gaan we hier kort op in.

De dyslexieverklaring

Allereerst moet de leerling een dyslexieverklaring kunnen overleggen aan de school. Wanneer een leerling niet op de gewone manier examen kan doen, kan de school het examen op een ander afnemen (artikel 55 van het Eindexamenbesluit). De wijze van afname hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij iedere dyslexieverklaring hoort een rapport te zitten, waarin beschreven staat welke aanpassingen de leerling nodig heeft. In sommige gevallen staat het op de dyslexieverklaring. De school mag bij  toetsen en schoolexamen de ruimte van de aanpassing bepalen.

Enkele aanpassingen kunnen zijn:

  • verlenging van de examentijd (voor het CE hoogstens 30 minuten, zie art. 55 2)
  • auditieve ondersteuning
  • ICT-ondersteuning

Wat het voor leerlingen en ouders ingewikkeld maakt, is dat er niet een regeling voorgeschreven is waarin staat wanneer een leerling recht heeft op welke aanpassingen. Daarbij komt nog dat de school hulpmiddelen die bij de schoolexamens toegestaan zijn, niet hoeft toe te staan bij het Centraal Examen. Wel geeft de wet een kader aan waaraan getoetst kan worden of de school juist handelt. Het college voor de rechten van de mens kan toetsen of er juist gehandeld is. Voor meer informatie hierover klikt u hier

Beoordeling van het schoolexamen.

Het is aan de school om te bepalen of fouten in spelling meegerekend worden of niet. Dit moet vastgelegd zijn in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin een verwijzing moet zijn opgenomen naar het dyslexieprotocol.

Computer

Spelfouten moeten voor alle leerlingen even zwaar meetellen Sommige scholen staan het gebruik voor computers bij het examen daarom voor alle leerlingen toe. Zo kunnen leerlingen gebruik maken van de spellingcontrole op de computer. Andere scholen doen dit  alleen voor leerlingen met dyslexie.

Heeft u vragen over eindexamen en dyslexie? Kijk dan eerst wat er over geschreven is bij het PTA of examenreglement. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Door: Ingeborg de Groot