hits counter

Vrijstelling van de leerplichtwet: onderwijs in het buitenland (art. 5 sub c Lpw)

Hoofdregel: inschrijven bij een school en de school regelmatig bezoeken

De Leerplichtwet 1969 bevat de regels omtrent de leerplicht in Nederland. Volgens deze wet zijn ouders verplicht ervoor te zorgen dat hun kind staat ingeschreven bij een school vanaf de eerste schooldag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Daarnaast moeten ouders ervoor zorgen dat het kind de school regelmatig bezoekt. [1] Op de leerplicht gelden enkele uitzonderingen welke te realiseren zijn door op beroep te doen op een vrijstelling. In dit artikel wordt nader ingegaan op de vrijstelling vanwege onderwijs in het buitenland.

Vrijstelling vanwege onderwijs in het buitenland

Als ouders met hun kind naar het buitenland gaan kan er een beroep worden gedaan op de vrijstelling van artikel 5 sub c Leerplichtwet. Een vrijstelling kan worden aangevraagd indien het kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland en deze ook geregeld bezoekt. Een beroep op deze vrijstelling dient bij de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente te worden aangevraagd voor 1 juli van het komende schooljaar. Bij dit beroep dient tevens een verklaring te worden overgelegd van het hoofd van de betreffende school in het buitenland, waaruit blijkt dat het kind is ingeschreven en de school regelmatig bezoekt. [2]

Vrijstelling geldt voor maximaal 1 jaar

De vrijstelling kan worden verleend voor de periode van een jaar of voor een specifieke periode, korter dan een jaar. In het eerste geval zal de vrijstelling vervallen als het kind zich feitelijk weer in Nederland bevindt. Daarnaast is het afhankelijk van de school in Nederland of het kind ingeschreven kan staan in de periode dat het zich in het buitenland bevindt. Verblijf in het buitenland in combinatie met ingeschreven staan bij een school in Nederland zal de gelding van de vrijstelling niet aantasten. Overigens kan met virtueel onderwijs (IVIO, Wereldschool) niet voldaan kan worden aan de leerplicht, nu hiermee niet voldaan wordt aan de eis van ‘geregeld bezoek’. [3] In deze zin wordt onderwijs via de Wereldschool dan ook doorgaans niet voldoende geacht door de leerplichtambtenaar.

Vragen over de leerplichtwet?

Heeft u als school vragen over de mogelijkheden die de Leerplichtwet biedt? Of bent u als ouders op zoek naar een passende oplossing waarbij mogelijk een beroep moet worden gedaan op een vrijstelling? Neem dan contact met ons op. Terpstra Legal adviseert u graag en kan helpen bij het verkrijgen van een vrijstelling.

[1] Artikel 2 lid 1 jo. 3 lid 1 Leerplichtwet 1969.
[2] Artikel 9 Leerplichtwet 1969.
[3] ECLI:NL:GHSHE:2012:BW4064